Gizlilik Politikası

CTY Gizlilik ve Çerez Politikası
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde CTY olarak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın
bizimle paylaştığı bütün kişisel verilerin gizliliğine büyük önem veriyoruz.
CTY, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak
müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek,
saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecektir.
CTY olarak Şirketimiz ve markamız (“CTY”, “biz”, “bizim”) ilişkimiz süresince toplanan verileri
Gizlilik Kurallarımızda belirtilen şekilde toplayabileceğini, kullanabileceğini ve ifşa edebileceğini
kabul etmekte ve onaylamaktasınız.
İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası içerisinde yer alan Gizlilik Kurallarının CTY tarafından gerekli
görüldüğü hallerde zaman zaman değiştirilebileceğini ve en geçerli uygulanabilir şartlar için sık sık
Gizlilik ve Çerez Politikası içerisinde yer alan şartları kontrol etmenizi öneririz.
a.Topladığımız Veriler
Kişisel Veri kavramı tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası
vs) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum
bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü
bilgiyi ifade etmektedir. Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç,
din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel
hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler gibi
hassas nitelikli kişisel verileri ifade etmektedir.
Müşteri verileri kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, ilgili
müşterilerinden aşağıda belirtilen veri toplama yöntemlerinin birisiyle ve müşterinin vermiş olduğu
rıza kapsamında işlenmektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;
1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;
2. CTY’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde;
3. Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde;
4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de
müşteri verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.
Topladığımız veriler aşağıdaki belirtmiş olduğumuz üzere iki kategori altında toplanabilir:
 Kimlik Tanımlı Veriler: İşbu veriler, tarafınıza ilişkin tüm kimlik bilgilerini ifade eder. Bu bağlamda
sitemizi kullanırken toplamakta olduğumuz Kimlik Tanımlı Veriler, ad – soyad, posta adresi, telefon
numarası, e-posta adresi, İnternet Protokolü ("IP") adresi, işveren ve mesleki göreve ilişkin verileri
içerebilmektedir. Kimlik Tanımlı Veriler, bir sistemi kullanmak üzere kayıt yapıldığı sırada, bir ürün
veya servis siparişi esnasında, belli promosyon eylemlerinde bulunulduğunda, sözleşme
imzalandığında, müşteri ziyaretleri sırasında, anket doldurulurken ve tarafımızla iletişime geçildiği
sırada talep etmekteyiz. Bu sırada tarafımızca paylaşmış olduğunuz veriler, CTY tarafından KVKK
kapsamında ilgili teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle işlenmekte ve amaç doğrultusunda
muhafaza edilmektedir.

 Kimlik Tanımlı Olmayan Veriler: İşbu veriler, başlı başına bir kişiyi tanımlamakta yeterli olmayan
verileri ifade etmektedir. Bu bağlamda sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada topladığımız kimlik tanımlı
olmayan veriler, bu Siteye girmeden önce ziyaret edilmiş olan internet sitesinin Tekdüzen Kaynak
Konum Belirleyicisini (URL, Uniform Resource Locator), site içerisinde hangi sayfaların ziyaret
edildiğini, sonrasında gidilen URL sayfasını, siteye girmek için kullanılan tarayıcıyı, siteye girildiği
esnada kullanılan her türlü arama terimini içermektedir. İşbu Gizlilik İlkelerinde, yukarıda belirtmiş
olduğumuz verilerin toplanabilmesi için tanımlama bilgilerinin (cookie) tarafımızca ne şekilde
kullanıldığı ve işbu verileri toplamaya yarayan diğer teknolojilerle ilgili detaylı bilgileri aşağıda
bulabilirsiniz.
b.Verilerin İşlenme Amacı
CTY’nin müşteri ve iş ortaklarından elde etmiş olduğu verilerin işlemesindeki amaçlar aşağıdaki
şekildedir:
1. mal veya hizmet satışı gerçekleştirmek;
2. teslimat ve kurulum hizmetlerini gerçekleştirmek, gerekli ödemelerin tahsilatını sağlamak;
3. satış sonrası bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek;
4. çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını
cevaplamak;
5. reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında
bilgilendirmede bulunmak;
6. Site kullanıcılarına ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam
sunmak, bu amaçla kullanıcıları gruplandırmak, sunulan reklamlar ile ilgilenilip ilgilenilmediğini
belirlemek, müşteri ve diğer kullanıcılarımıza, Sitelerimizi kullanırken seçkin bir servis ve sorunsuz,
verimli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak;
7. Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları, Site’ye hangi
siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları vb.
istatistiklerini çıkarmak,
8. yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması;
9. yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, CTY’nin
haklarının kullanılmasının sağlanması;
10. müşteri ilişkisinin sona ermesinden sonra alışveriş geçmişine ilişkin veri tabanının tutulması ya da
bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanmak.
Kimlik Tanımlı Olmayan Verileri, kullanıcıların Siteleri nasıl kullandıklarının analiz edilmesi ve çeşitli
sayfalardaki ilgilerinin ölçülmesi maksadıyla müşteri davranışlarını analiz ederek toplu bir anlayış
çerçevesinde kullanabilmekteyiz. İşbu veriler, Sitenin içeriğinin geliştirilmesi ve kullanımının
kolaylaştırılması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.
c.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz ve internet sitemiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer
yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi
otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla,
imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan Ticari Teklifler, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında
tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli
kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli
yöntemlerle toplanmaktadır.
Bu yöntemler kısaca aşağıda belirtilmiştir;
 Göz Atma ve Arama: Siteleri ziyaret ettiğinizde veya ürün ve servisler için çeşitli bağlantıları
tıkladığınızda belli Kimlik Tanımlı Verileri toplarız. Bu bilgileri, Siteleri daha verimli bir şekilde
yürütmek, geniş nüfus bilgileri toplamak, Sitelerdeki aktivite seviyesini izlemek ve reklamlarımızın
etkinliğini değerlendirmek amacıyla toplamaktayız.
 Sipariş: Ürün ve servis satın aldığınızda Kimlik Tanımlı Verileri toplarız. Bu bilgileri özellikle,
siparişinizi vermek, ödeme almak ve siparişinizin durumu hakkında sizinle iletişimde olmak
amacıyla toplamaktayız.
 Teknik destek: CTY ürünleri hakkında destek istediğinizde belli bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgileri
özellikle, sistemlerinizi tanımlamak, ürünlerin konfigürasyonunu anlamak, sorularınızı teşhis etmek
ve çözüm sunmak için gerekmektedir.
 Çevrimiçi araştırmalar ve anketler: Araştırmaları doldurmaya ve anketlere katılmaya gönüllü olan
müşterilerimizden Kimlik Tanımlı veriler toplamaktayız. Bu bilgileri özellikle, ürün ve hizmetlerimizi
geliştirmek için kullanmaktayız.
 Promosyon etkinlikleri: Bir promosyon programı veya etkinliğine girdiğinizde Kimlik tanımlı veriler
toplamaktayız. Bu bilgileri özellikle, program ve etkinliğe kayıt yapmak, size promosyon e-postaları
göndermek, kazananları bildirmek ve yönetmelik ve yasalar uyarınca kazananların listesini kamuya
açmak için kullanmaktayız. Pazarlama kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
 Müşteri Ziyaretleri: Müşteri ziyaretleri esnasında paylaştığınız kartvizit, iletişim bilgileri ve sair
bilgileri daha sonra sistemimize kaydeder ve saklarız. Bu bilgileri daha sonra satış, pazarlama ve
diğer faaliyetlerimizde kullanırız.
 Bültenler ve Promosyon E-Postaları: Bülten, promosyon e-postası veya diğer bilgileri almak
istediğiniz zaman Kimlik Tanımlı Veriler toplamaktayız. Bu bilgileri özellikle, tarafımızdan talep
ettiğiniz bilgileri size sağlamak için kullanmaktayız. Pazarlama kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi
aşağıda bulabilirsiniz.
 İletişim bilgileri: Bizimle iletişime geçmiş olduğunuz sırada, Kimlik Tanımlı Veriler de dahil olmak
üzere yazışma ve yorumlarınızın kaydını size özel bir dosyada muhafaza etmekteyiz. Bu bilgileri,
bizimle tekrar iletişime geçmeniz durumunda size daha iyi hizmet verebilmek için kullanmaktayız.
Kişisel Verilerinizi, yukarıda belirtilen özel amaçlar ile bir önceki başlıkta belirtilen genel amaçlar
doğrultusunda makul bir süre boyunca muhafaza edildiğini kabul ve taahhüt etmekteyiz.
d.Verilerin Kullanılma Amacı

Tarafınızdan elde ettiğimiz verileri, sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz promosyonlar, haberler
ve yeni ürünler ile birlikte mektup, faks, telefon, kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirmek adına
işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Tarafımız ile paylaşmış olduğunuz veriler, işbu amaçlar
doğrultusunda yukarıda belirtmiş olduğumuz yöntemler vasıtasıyla tarafınız ile iletişim kurulmasına
izin vermiş olursunuz. Tarafımızdan pazarlama bilgileri almak istemiyorsanız, kayıt veya talep
formunda bu isteğinizi ilgili belirtilen yerlerde belirtiniz veya aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle
iletişime geçiniz.
e.Verilerin Aktarılması
CTY ile paylaşmış olduğunuz Kimlik Tanımlı Verileri, kendi adımıza hizmet gerçekleştirmek üzere
üçüncü kişileri görevlendirdiğimizde, işbu verilere ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
uyarınca alınması gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alındığının denetimini şart koşmaktayız.
Zaman zaman bizden, bir mahkeme emri, celpname, hükümet soruşturması veya hukuki soruşturma
sonucunda Kimlik Tanımlı Verileri sağlamamız istenebilmektedir. Aynı zamanda, tüm iyi niyetimizle
yasalara uygun olmadığına inandığımız eylemleri, yürütme organlarına rapor etme hakkımızı saklı
tutmaktayız.
CTY başka bir tüzel kişi tarafından devralınabilir veya onlarla birleşebilir veya CTY’nin ilgili varlıkları
devralınabilir. Böyle bir devralma durumu olduğunda, CTY’nin size ve Sitenin diğer kullanıcılarına
hizmet vermeye devam edebilmesi için Kimlik Tanımlı Verilerinizin bir kısmını veya tümünü
paylaşıma açmasına izin vermektesiniz.
f.Kişisel Verilere İlişkin İzin
Tarafımız ile kişisel verilerinizi paylaşarak veya sitemizi kullanarak kişisel verilerinizi ve özel
nitelikteki kişisel verilerinizi paylaşarak yukarıda söz ettiğimiz amaçlar doğrultusunda verilerinizin
tarafımızca işlenmesi ve gerekli görüldüğü hallerde iş ilişkisi içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere
aktarılmasına ve muhafaza edilmesine açık rıza vermiş oluyorsunuz.
Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak CTY’nin şu üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen meşru
amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde
belirlenen kurumlar; (2) bayi ve diğer temsilci ve acentelikler; (3) vergi danışmanları, denetçileri ve
diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) IT sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı
pazarlama programları gibi CTY’ye ürün veya hizmet sağlayan 3. Kişiler.
g.Kişisel Verilere İlişkin Haklar
CTY bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak;
 Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
 Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,
 Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmeye,
 Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi
verilerin aktarıldığını öğrenmeye,
 Verilerin eksik veya yanlış olmalı halinde bunların düzeltilmesini istemeye,

 Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya verilerin güncelliğini
kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye hakkınız
vardır.
Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizi (varsa verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini istemeye yönelik taleplerinizi), her zaman info@cty.com.tr aracılığı ile CTY’ye
iletebilirsiniz.
h.Tanımlama Bilgileri (Çerezler)
Bir tanımlama bilgisi, bir internet kullanıcısının sabit diskine yerleştirilen küçük bir metin dosyası
biçimindeki bilgidir. Temel olarak web sitesini çalıştıran bilgisayar olan web sayfası sunucusu
tarafından oluşturulur. Tanımlama bilgisinin içerdiği bilgi sunucu tarafından oluşturulur ve kullanıcı
siteyi ziyaret ettiğinde bu sunucu tarafından kullanılabilir. Bir tanımlama bilgisi, web sitesine
kullanıcının döndüğünü söyleyen, internet kullanıcısının kimlik kartı olarak düşünülebilir.
Tanımlama bilgilerinin kullanımı, size belirli özellikleri sağlamamıza olanak tanır ve bize bu web
sitelerine yapılan ziyaretler hakkında bilgi verir. Tanımlama bilgilerini ayrıca siteleri daha kullanıcı
dostu hale getirmek için de kullanabiliriz. Birçok tarayıcı tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul
etse de siz kabul etmek zorunda değilsinizdir. Kabul etmemek için tarayıcınızın ayarlarını
değiştirebiliyor ve yine de sitelerin özelliklerinin çoğundan faydalanmaya devam edebilirsiniz.
Bilgisayarınızda bulunan tanımlama bilgilerini silmek istiyorsanız veya bu noktadan sonra
tanımlama bilgilerinin kabul edilmesini engellemek istiyorsanız, tarayıcınızın menüsünde "Yardım"
seçeneğini tıklayarak üreticinin talimatlarına bakmalısınız.
Web sitemizi kullanarak cihazınıza bu tür tanımlama bilgilerini yerleştirebileceğimizi kabul etmiş
olursunuz.
i.Güvenlik
Sipariş vermenize ve hesap bilgilerinize erişim sağlamanıza olanak tanıyacak güvenli bir sunucu
sunmaktayız. Bu sunucu, siz bize göndermeden önce bilgilerinizi şifrelemektedir. Ayrıca, tarafımız
ile paylaşmış olduğunuz verilerim güvende, doğru ve güncel kalmasını ve sadece kullanım amacı
için gerekli süre boyunca muhafaza edilmesini sağlayacak teknik ve idari tüm tedbirleri aldığımızı
belirtmek isteriz. Ayrıca sitemiz üzerinden yaptığınız satın almalar, sitemizde yer alan şartlar ve
koşullara tabidir.
j.Sorumluluk Reddi
Zaman zaman sitemiz üzerinden üçüncü kişilerin reklamlarını yayınlayabiliriz. Bu sitelerin ve reklam
veren üçüncü kişilerin, içeriği ve gizlilik ilkelerinden ya da kullanıcılarının bilgilerini işleme
yollarından meydana gelebilecek herhangi bir zarar halinde tarafımıza herhangi bir
sorumluluğumuzun bulunmadığını belirtmek isteriz.

Bu Ürünü Paylaş
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

X